FULL BÀI TẬP C++ TỪ BÀI 1 - 9

FULL BÀI TẬP C++ TỪ BÀI 1 - 9

Bài tập lập trình C++ | D18HT01

Bt9 nè
#include
using namespace std;
float Tinh_tien_hoa_hong(float DT);

int main()
{
float DT;
float Tien_hoa_hong;
cout<<"Nhap so doanh thu cua thang : ";
cin>>DT;
Tien_hoa_hong = Tinh_tien_hoa_hong(DT);
cout<<"Tien hoa hong cua thang nay la : "<
10000)
Tien_hoa_hong = DT * 0.05;
return(Tien_hoa_hong);
}

↪ Link download: Tại đây

Related Post

Bài viết mới