Hàm nhập và thay thế một số nguyên trong mảng

Hàm nhập và thay thế một số nguyên trong mảng

     Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có N phần tử, hãy tìm và thay thế một số nguyên (nhập vào) bằng số nguyên khác (nhập vào)
Code: 
#include
#include
using namespace std;

void Nhap_mang(int arr[], int &n);
void Xuat_mang(int arr[], int n);
void Thay_the(int arr[], int n);

int main()
{
int arr[1000];
int n;
Nhap_mang(arr, n);
Thay_the(arr, n);
Xuat_mang(arr, n);

return 0;

}
// ham nhap mang
void Nhap_mang(int arr[], int &n)
{
cout<<"Nhap so luong phan tu cua mang : ";
cin>>n;
for( int i = 0; i < n; i ++)
{
cout<<"Nhap gia tri cho phan tu thu arr["<>arr[i];
}
}

// ham xuat mang

void Xuat_mang(int arr[], int n)
{
for(int i = 0; i>x;

for(int i = 0;i>arr[i];
}
}
}Related Post

Bài viết mới