Tải template PowerPoint - Lekro Powerpoint Presentation Template - herius01

Tải template PowerPoint - Lekro Powerpoint Presentation Template - herius01

Lekro Powerpoint Presentation Template - Herius01
Lekro Powerpoint Presentation Template - Herius01


Tải template PowerPoint - Lekro Powerpoint Presentation Template - herius01

PPTX | Layered | Vector | 1920 x 1080 px | 14.53 MB
Lekro Powerpoint Presentation
Lekro Powerpoint Presentation
Lekro Powerpoint Presentation is creative minimalist powerpoint design.Created for company or any personal project, it’s good for introducing or promoting your company or any personal project to your client business, or partner business.


Lekro PowerPoint Presentation là PowerPoint thiết kế theo dạng Minimalist. Theme PowerPoint này rất phù hợp cho công ty hoặc bất kỳ dự án cá nhân, rất tốt cho việc giới thiệu hoặc thúc đẩy thương hiệu công ty của bạn hoặc bất kỳ dự án cá nhân cho doanh nghiệp khách hàng của bạn, hoặc doanh nghiệp đối tác.
Specifications:
    .pptx
    61+ Unique slide
    Based on master slide
    16:9 Screen ratio
    Editable chart
    Animation & Transition
    Easy to edit
    Vector Element
    100+ Vector Icons

Thông số PowerPoint:
 Định dạng:   . pptx
   
Hơn 61 slide độc đáo
    Dựa trên Master slide
   
T lệ màn hình 16:9
    Biểu đồ có thể chỉnh sửa
   
Animation & Transition
    Dễ dàng để chỉnh sửa
   
Sử dụng vectơ
   
Hơn 100 vector Icons miễn phí

Related Post

Bài viết mới