Hiển thị các bài đăng có nhãn lap_trinh_cpp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lap_trinh_cpp. Hiển thị tất cả bài đăng

Chương trình C++ có Menu và chức năng xử lí với hàm


Hàm nhập và thay thế một số nguyên trong mảng

     Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên có N phần tử, hãy tìm và thay thế một số nguyên (nhập vào) bằng số nguyên khác (nhập vào)
Code: 
#include
#include
using namespace std;

void Nhap_mang(int arr[], int &n);
void Xuat_mang(int arr[], int n);
void Thay_the(int arr[], int n);

int main()
{
int arr[1000];
int n;
Nhap_mang(arr, n);
Thay_the(arr, n);
Xuat_mang(arr, n);

return 0;

}
// ham nhap mang
void Nhap_mang(int arr[], int &n)
{
cout<<"Nhap so luong phan tu cua mang : ";
cin>>n;
for( int i = 0; i < n; i ++)
{
cout<<"Nhap gia tri cho phan tu thu arr["<>arr[i];
}
}

// ham xuat mang

void Xuat_mang(int arr[], int n)
{
for(int i = 0; i>x;

for(int i = 0;i>arr[i];
}
}
}FULL BÀI TẬP C++ TỪ BÀI 1 - 9

Bài tập lập trình C++ | D18HT01

Bt9 nè
#include
using namespace std;
float Tinh_tien_hoa_hong(float DT);

int main()
{
float DT;
float Tien_hoa_hong;
cout<<"Nhap so doanh thu cua thang : ";
cin>>DT;
Tien_hoa_hong = Tinh_tien_hoa_hong(DT);
cout<<"Tien hoa hong cua thang nay la : "<
10000)
Tien_hoa_hong = DT * 0.05;
return(Tien_hoa_hong);
}

↪ Link download: Tại đây

Bài viết mới